UNIKATONIA concept SPA & wellness Lubin » Depilacja Laserowa LightSheer

Oferta

Depilacja Laserowa – BEZBOLESNY i szybki zabieg!

Depilacja Laserowa – mechanizm działania na mieszek włosowy i włos

Laser stosowany do zabiegów depilacji dzi­ała powierz­chownie, nie wpływa na funkcje całego orga­nizmu. Wiązka promieni skierowana ku skórze przenika ok. 2 mm w głąb, co powoduje najpierw uszkodze­nie mieszka potem jego stop­niowy zanik, co w efek­cie prowadzi do utraty włosa.

Promieniowanie wydzielane przez laser pochła­ni­ane jest przez melan­inę mieszków włosowych i skóry. Odpowied­nia dłu­gość wiązki promieni niszczy ten bar­wnik, a przez to powoduje zanik komórek macierzystych mieszków włosowych i po włosach nie pozostaje nawet ślad. Jeden „strzał” wiązką promieni lik­widuje kilka­naś­cie i więcej włosów, które zna­j­dują się na powierzchni skóry tworzącej plamkę o śred­nicy od 9×9 mm. Włosy niszczy się par­ti­ami plamka po plamce.

Light­Sheer Głow­ica ET — w celu zapewnienia najwyższego stop­nia bez­pieczeństwa rączka tej głow­icy została zaopa­tr­zona w niepow­tarzalny, odmi­enny sys­tem chłodzenia końcówką ChillTip™, który chłodzi i chroni skórę pod­czas zabiegu oraz sprawia, że zabieg jest mniej bolesny. Tem­per­atura szafirowej końcówki cały czas utrzymy­wana jest na poziomie około 4°C . Jest to znacznie wyda­jniejsze chłodze­nie w porów­na­niu z rozwiąza­ni­ami stosowanymi w innych urządzeni­ach do depilacji (chłodze­nie powi­etrzem, żelami itp.)

Kiedy stosuje się zabiegi Depilacji?

☆ Pod­sta­wowym wskazaniem do wyko­rzys­ta­nia depilacji laserowej jest potrzeba pozby­cia się zbęd­nego owłosienia.
☆ W przebiegu zaburzeń endokrynologicznych — hirsutyzm, hipertrychoza. W przebiegu
☆ W celach kos­me­ty­cznych — wszys­tkie części ciała.
☆ Osoby, u których wys­tępują objawy wras­ta­nia włosów po innych meto­dach depilacji.
☆ Osoby ze zmi­anami naczyniowymi na nogach.
☆ Pacjenci z wrażliwą skórą, u których pojawia się odczyn zapalny na skórze (zacz­er­wie­nie­nie) po woskowa­niu, gole­niu bądź depilac­jach chemicznych.
☆ Zabiegi można wykony­wać u mężczyzn w wypadku nad­wrażli­wości skóry po gole­niu (prz­erzedze­nie włosów).

Prze­ci­wwskaza­nia do wyko­na­nia zabiegu depilacji:

☆ Ciąża
☆ Choroby nowot­worowe
☆ Skłon­ność do przebarwień
☆ Skłon­ność do bliznowców
☆ Łuszczyca, opryszczka aktywna
☆ Akty­wna infekcja skóry w miejscu wykony­wa­nia zabiegu

Prze­ci­wwskaza­nia czasowe

☆ Świeża opal­enizna
☆ Aspiryna (przes­tać zaży­wać 1 tydzień przed zabiegiem) i inne leki rozrzedza­jące krew
☆ Wit­a­miny A i E (przes­tać zaży­wać ok. 5 dni przed)
☆ Przyj­mowanie ziół (dzi­u­raw­iec, nagi­etek, bratek, skrzyp polny)
☆ Wcześniejsza depilacja przez wyry­wanie — pęseta, wosk, depila­tory mechan­iczne (przes­tać stosować 1 miesiąc przed zabiegiem Depi­lacji laserowej)
☆ Wcześniejsze, niek­tóre zabiegi dermokos­me­ty­czne i chirurgiczne
☆ Stosowanie kremu z Retinolem
☆ Stosowanie leków światło uczu­la­ją­cych (sul­fon­amidy, retinoidy, deprim)

Przy­go­towanie do zabiegu depilacji

☆ Skóra do zabiegu nie może być świeżo opalona, należy zrezyg­nować z opala­nia (słońce, solar­ium samoopalacz) min. 4 tygod­nie przed zabiegiem.
☆ Nie można wyry­wać włosów min. 6 tygodni przed zabiegiem (twarz min. 4 tygodnie).
☆ Pomiędzy zab­ie­gami włosy można tylko golić lub przycinać.
☆ Na tydzień przed zabiegiem nie stosować kremów do depilacji, a także różnego rodzaju środ­ków złuszcza­ją­cych (peeling).
☆ Dobrze naw­ilżać skórę, aby utrzy­mać ją w dobrej kondycji.
☆ Przed zabiegiem należy zgłosić przyj­mowane leki, w przy­padku przyj­mowa­nia leków światło uczu­la­ją­cych np. część anty­bio­tyków
☆ Leków prze­ci­wde­presyjnych, aspiryna, itp. zabieg można wykonać min.1 – 4 tygod­nie po ich odstawieniu.
☆ Miesiąc przed zabiegiem odstawić wit. A, wit. E.Doustną wit. C odstawić min. 2 dni przed zabiegiem.
☆ W przy­padku doust­nej izotre­tynoiny (Roa­cu­tan, Izotek, Curacne), zabieg może zostać wyko­nany po 6 miesią­cach od zakończenia terapii.

Co jeszcze warto wiedzieć, przygotowując się do zabiegu depilacji?

Na 2 tygod­nie przed zabiegiem odstawić zioła takie, jak: dzi­u­raw­iec, nagi­etek, herbata figura. W miejscu obję­tym zabiegiem, nie stosować kremów i maści zaw­ier­a­ją­cych wit. A, wit. C kwasy owocowe, retinoidy (Isotrexin, Dif­ferin, Zorac, Retin A i inne) na miesiąc przed zabiegiem.

W przy­padku leczenia hor­mon­al­nego np. tar­czycy, hir­su­tyzmu, bezpłod­ności, powinno się przed­stawić oświad­cze­nie lekarza prowadzącego o braku prze­ci­wwskazań do takiego zabiegu. W przy­padku rozrusznika serca i innych prob­lemów kar­di­o­log­icznych, należy przed­stawić oświad­cze­nie lekarza prowadzącego o braku prze­ci­wwskazań do takiego zabiegu.

24 godziny przed zabiegiem, nie stosować bal­samów, antyper­spi­ran­tów (Eti­axil, odstawić 4 tygod­nie przed zabiegiem). Na zabieg powinno się przyjść w luźnej odzieży, aby nie podraż­niać świeżo wyde­pilowanej skóry.

Dzień przed planowanym zabiegiem włosy należy zgolić. Na kon­sul­tację prosimy nie golić włosów w okol­icy planowanego zabiegu.

Zabiegi depilacji laserowej należy pow­tarzać, co 6 – 9 tygodni (zależnie od części ciała bikini, nogi oraz cech indy­wid­u­al­nych). Znaczące wydłuże­nie lub skróce­nie prz­erwy między zab­ie­gami może spowodować słab­szy efekt zabiegu.

Po wykonanym zabiegu

☆ Nie opalać się. Bezwzględ­nie chronić skórę przed słońcem min­i­mum przez 2 tygod­nie po zabiegu.
☆ Nie wolno stosować leków uczu­la­ją­cych na słońce
☆ Nie wolno stosować kos­me­tyków i leków złuszcza­ją­cych– min do 2 tygodni po zabiegu
☆ Przez kilka dni po zabiegu nie stosować spiry­tusu, toników na bazie alko­holu, dezodor­an­tów, itp.
☆ Przez kilka dni po zabiegu nie podraż­niać skóry w okol­icy zabiegu, 2 – 3 razy dzi­en­nie można stosować krem alan­tan lub bepanten.
☆ Nie wyry­wać włosów min­i­mum 6 tygodni (twarz min­i­mum 4 tygodnie).

Zabieg Depilacji Laserowej – Cennik

Wąsik 99 zł
Broda 149 – 199 zł
Twarz 399 zł
Pachy 249 zł
Bikini płytkie 199 zł
Bikini głębokie + linia brzucha gratis 299 zł
Pośladki 299 zł
Linia brzucha 149 zł
Łydki + kolana gratis 349 zł
Uda + kolana gratis 449 zł
Nogi 749 zł
Przedramiona 249 zł
Ramiona 249 zł
Ręce 399 – 499 zł
Plecy 599 zł
Kark 199 zł
Brzuch 299 zł
Klatka piersiowa 299 – 399 zł
Broda + wąsik 249 zł
Uda + bikini 549 zł
Bikini + pachy 399 zł
Łydki + bikini + pachy 699 zł
Nogi + bikini + pachy 1099 zł
Plecy + kark + ramiona 799 zł
Klatka piersiowa + brzuch 559 zł

Podane ceny są cenami brutto.

Do końca marca promocja – 50 % od podanej ceny oraz promocję na pakiety 5+ 6 gratis!

Czyli wykupując serię zabiegów na daną część ciała Klientka płaci za 5 zabiegów z góry wówczas 6 zabieg otrzymuje gratis np. nogi, bikini i pachy – 550 zł pojedynczy zabieg seria 5 + 6 gratis – 2750 zł.

 

Zobacz także